Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

VÝUKOVÉHO PORTÁLU A PROVOZU PORTÁLU WWW.VYUKOVYPORTAL.CZ

společnosti Absolute o. s.,

se sídlem Vítkova7, PSČ 186 00 Praha 8,

IČ: 27055574,

 (dále jen „Absolute o. s.“),

1. Definice pojmů

Není-li dále definováno jinak, mají uvedené pojmy tento význam:

 

Přihlašovací údaje: unikátní uživatelské jméno a heslo, které Absolute o. s. vygeneruje pro

každého Uživatele. Přihlašovací údaje slouží k přihlášení do Uživatelského účtu.

Server: nededikovaný počítač poskytující službu klient-server na kterém je nainstalován

Služba: Poskytnutí prostoru na Portálu a zpřístupnění E-learningu anebo vytvoření E-learningu

anebo poskytnutí Uživatelského programu plnícího funkci Portálu na serveru Klienta.

Uživatel: osoba s přístupem do Uživatelského účtu určená Klientem k absolvování E-learningu

(také jako „student“). Student a Klient můžou být stejná osoba. Studenti můžou být určeni

jmenovitě anebo nejvyšším možným počtem osob, které můžou být nositeli práv Uživatele.

Uživatelský program: počítačový program nainstalovaný na server Klienta, který plní funkce

Portálu, není-li Klientovi poskytována online verze služby („offline verze“). Prostřednictvím

Uživatelského programu jsou rovněž spouštěny e-learningové aplikace. Uživatelé používají

Uživatelský program pomocí svých PC.

Uživatelský účet: Rozhraní Portálu anebo Uživatelského programu vymezené výhradně pro

přístup Uživatele a sloužící k správě e-learningové aplikace a studiu e-learningových

materiálů.

2. Předmět Obchodních podmínek

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva

a povinnosti Smluvních stran, tj. Absolute o. s. a Klienta, při poskytování a užívání Portálu

www.vyukovyportal.cz anebo Uživatelského programu a tvorbě e-learningových vzdělávacích aplikací

(dále jen „Služby“) na základě smlouvy o poskytnutí e-learningu (dále jen „Smlouva o

službě“), jejíž jsou nedílnou součástí.

2.2. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání

nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena

nebo jinak změněna, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní

podmínky.

Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2010, verze 1.1 1/83. Uzavření Smlouvy o službě

3.1. Předmětem Smlouvy o službě může být:

3.1.1. poskytnutí oprávnění k užívání Portálu,

3.1.2. poskytnutí oprávnění k užívání Uživatelského programu,

3.1.3. vytvoření E-learningu a jeho zanesení na Portál anebo do Uživatelského programu.

3.2. Návrhem na uzavření Smlouvy je vyplněný formulář, který je přístupný na www.vyukovyportal.cz.

Vyplněný formulář Klient odešle prostřednictvím portálu.

 Ve formuláři Klient uvede zejména tyto údaje:

3.2.1. Právnická osoba uvede zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, popř. sídlo

organizační složky na území České republiky, a IČ, jméno, příjmení, bydliště, jakož

i identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, v rozsahu

dle čl. 3.2.3. Obchodních podmínek.

3.2.2. Podnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, bydliště, místo

podnikání a IČ, bylo-li přiděleno.

3.2.3. Nepodnikající fyzická osoba (spotřebitel) uvede jméno a příjmení, bydliště, datum

narození a rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno.

3.2.4. Pokud je Klient plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační

číslo (DIČ).

3.3. Jedná-li za Klienta zmocněnec, uvede kromě údajů o zastupované osobě též své identifikační

údaje s tím, že druh a číslo identifikačního dokladu stačí uvést ve vztahu k zástupci a ve

formuláři musí být jako zmocněnec označen.

3.4. Součástí formuláře je specifikace vybrané Služby, jejíž poskytnutí Klient požaduje (dále jen

„Specifikace“), dále počet Studentů, kteří budou služby používat a v případě offline verze

počet PC na kterých bude nainstalován Uživatelský program. Pokud Klient ve Specifikaci

neuvede některé parametry týkající se požadované Služby platí, že jejich nastavení je

oprávněna provést Absolute o. s..

3.5. Pokud se tak Smluvní strany dohodnou, je možné uzavřít Smlouvu s tím, že Specifikace

požadované Služby bude doplněna v dohodnuté lhůtě. Tato lhůta nebude delší než jeden rok.

Nebude-li lhůta výslovně určena, má se za to, že byla dohodnuta lhůta v délce jednoho roku.

3.6. Absolute o. s. je oprávněn odmítnout návrh Klienta na uzavření Smlouvy, pokud je Klientem

spotřebitel a zároveň zejména když:

a.) úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,

b.) uvedl neúplné osobní nebo identifikační údaje,

c.) neplnil nebo neplní své závazky vůči Absolute o. s. nebo jiným subjektům nebo lze důvodně

předpokládat, že takové závazky nebude plnit,

d.) bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení

insolvenčního řízení pro nedostatek jeho majetku, na základě porušení povinností ve

smyslu ust. § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období soudem prohlášeného moratoria

nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce), nebo

e.) odmítl zřízení Služby podle technických podmínek definovaných Absolute o. s..

3.7. Klienti, kteří vykonávají podnikatelskou činnost ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku, jsou povinni tuto skutečnost uvést ve formuláři.

3.8. Absolute o. s., je-li návrh akceptován, zajistí odeslání informace o akceptaci a písemné

podepsané Smlouvy zpět Klientovi společně s přístupovými údaji Uživatelů a to nejpozději do

15 kalendářních dnů ode dne převzetí formuláře. Ve stejné lhůtě případně Klientovi sdělí,

které požadované Služby nebude z technických důvodů možné zřídit. Klient prostřednictvím

oprávněné osoby Smlouvu bez zbytečného odkladu po doručení podepíše a doručí pomocí

držitele poštovní licence anebo osobně na adrese sídla Absolute o. s..

3.9. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smlouva nabývá platnosti a

účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejpozději však dnem doručení

informace o akceptaci návrhu druhé smluvní straně.

3.10. Klient může zaslat formulář elektronicky rovněž v tom případě, pokud je měněna stávající

platná Smlouva. Dnem uzavření dodatku Smlouvy v případě odeslání formuláře elektronicky se

rozumí den doručení informace o akceptaci ze strany Absolute o. s., nebo den změny Služby,

podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2010, verze 1.1 2/83.11. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 53 a násl.

nebo mimo prostory obvyklé k podnikání ve smyslu § 57 a násl. zákona č. 40/1964, občanského

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), má spotřebitel při splnění zákonných předpokladů

právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření, popřípadě další práva popsaná v

občanském zákoníku.

4. Uživatelský účet

4.1. Pro zahájení E-learningu je nutné přihlášení do Uživatelského účtu na Portálu anebo

v Uživatelském programu v závislosti na verzi. Student pro vstup do svého Uživatelského účtu

používá Přístupové údaje získané od Absolute o. s..

4.2. Každý Student je oprávněn vlastnit jen jeden uživatelský účet. Student není

oprávněn se přihlašovat prostřednictvím účtu jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí

osobě.

4.3. Klient nesmí uvést menší počet Uživatelů než je skutečný počet osob vstupujících

do uživatelských účtů za účelem vyhýbání se placení poplatků za zpřístupnění E-learningu a

dalších služeb.

4.4. Po přihlášení do uživatelského účtu může Uživatel:

4.4.1.zahájit nový e-learningový kurz, pokračovat v rozpracovaném e-learningovém kurzu anebo

ukončit e-learningový kurz.

4.4.2.vstoupit do testové sekce a absolvovat test.

4.4.3.vstoupit do sekce informací o uživateli v které je přehled absolvovaných kurzů a výsledky

testů.

4.5. Absolute o. s. shromažďuje o každém uživatelském účtu tyto informace:

4.5.1.ukončené kurzy a datum jejich zahájení (prvního přihlášení Uživatele) a ukončení,

4.5.2.výsledky testů,

4.5.3.doba strávená Uživatelem přihlášením do kurzu.

5. Služby www.vyukovyportal.cz

5.1. U online verze může Uživatel přistupovat na Portál prostřednictvím webového prohlížeče

(Internet Explorer v7 a v8, Mozilla Firefox v3.5+) nainstalovaného na PC s připojením do

veřejné sítě internet.

5.2. Zvolí-li Klient v specifikaci offline verzi, je mu Uživatelský program zaslán na CD datovém

nosiči současně s informací o akceptaci. CD datový nosič zůstává po celou dobu trvání Smlouvy

a po jejím ukončení ve vlastnictví Absolute o. s.. Uživatelský program může být nainstalován.

5.3. E-learning je vytvořen na základě požadavků Klienta a podmínek Smlouvy, jež je smlouvou o

dílo, uzavřené mezi Absolute o. s. a Klientem.

5.4. Instalaci E-learningu na Server provádí Klient. Instalaci e-learningu na Portál provádí Simple

5.5. Zkušební verze („Demo“) je Služba v kreditně omezeném bezplatném provedení za účelem

seznámení se Klienta anebo Uživatele se Službou. Na Portálu a v Uživatelském programu jsou

u Dema omezeny funkce poskytované služby a rozsah studijních informací. Klient si je při

užívání Dema vědom, že studijní informace můžou být neúplné anebo nepravdivé.

6. Povinnosti Absolute o. s.

6.1. Absolute o. s. je povinen:

6.1.1.na požádání sdělovat Klientovi statistické údaje studijních aktivit Studentů, tj. pokrok v absolvované studijní materii.

6.1.2.na požádání sdělovat Klientovi informace o výsledcích testů provedených Studentem a o jeho

absolvovaných E-learning materiálech,

6.1.3.dohlédnout na bezpečnost přístupu do uživatelského účtu a ochranu informací o Uživateli

shromážděných na uživatelském účtu,

6.1.4.zabezpečit nepřetržitý provoz Portálu a e-learningových aplikací u online verze,

6.1.5.informovat Klienta minimálně 3 dny předem o chystaném omezení poskytovaných Služeb.

7. Povinnosti Klienta

Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2014. Klient je povinen:

7.1.1.informovat Absolute o. s. o změně údajů, které jsou uvedeny ve Smlouvě a Specifikaci, zejména

jeho údajů identifikačních a údajů rozhodných pro výši poplatku za služby.

7.1.2.v případě změny počtu Uživatelů informovat Absolute o. s. o aktuálním počtu Uživatelů.

7.1.3.využívat Služby pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména nevkládat předpisy

zakázaný obsah.

7.1.4.používat Službu v souladu s Manuálem a zabezpečit používání Služby v souladu s Manuálem

také Uživatelem a náležitě Uživatele v tomto směru proškolit,

7.1.5.užívat www.vyukovyportal.cz výhradně sám a nezpřístupňovat jej jiným osobám, je-li Klient nepodnikající

fyzická osoba.

8. Povinnosti Studenta

8.1. Klient odpovídá za to, že Student zejména:

8.1.1.neposkytne Přístupové údaje anebo jinak nezpřístupní uživatelský účet anebo E-learning

neoprávněné třetí osobě.

8.1.2.nebude kopírovat údaje, informace ani soubory obsažené v E-learningu anebo zpřístupněné po

přihlášení do Uživatelského účtu vyjma údajů, informací anebo souborů obecně známých

anebo ke kopírování určených.

8.1.3.užívat Služeb pouze v souladu s Manuálem a podle pokynů Absolute o. s.,

8.2. Za porušení právních povinností Studenta, uvedených ve Smlouvě, Obchodních podmínkách

anebo právních předpisech, odpovídá Klient jako kdyby porušení způsobil sám.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Absolute o. s. vede databázi, která obsahuje veškeré osobní a identifikační údaje o Klientech a

Studentech (dále jen „Údaje“), které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy o službě,

poskytováním nabízených služeb či jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Klientem anebo

9.2. Absolute o. s. chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického

rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s tímto článkem a platnými právními

předpisy.

9.3. Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, rodné

číslo, popř. národní identifikátor, datum narození, čísla předložených dokladů, telefonní čísla

a e-mailová spojení, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaje o

platbách a platební morálce.

9.4. Absolute o. s. provádí zpracování Údajů pro následující účely: poskytování Služeb, zajištění

provozních činností nezbytných pro poskytování Služeb, fakturaci, účetní a daňové účely,

identifikace zneužívání Služeb, vymáhání pohledávek, ověřování platební morálky Klienta

prostřednictvím registru dlužníků a jiných podobných registrů a to po celou dobu trvání

závazků ze Smlouvy.

9.5. Klient souhlasí s tím, že Absolute o. s. je oprávněn Údaje zpracovávat k následujícím účelům:

marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, zlepšování kvality

poskytovaných služeb, poskytování služeb obchodním partnerům Absolute o. s., ověřování a

hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů a

ověřování způsobilosti k právním úkonům.

9.6. Absolute o. s. je oprávněn zpracovávat Údaje jak pro vlastní marketingové, propagační

a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity propojených osob.

Obchodní sdělení je možné zasílat elektronicky.

9.7. Klient anebo Student je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas se zpracováním svých Údajů,

resp. je oprávněn odvolat souhlas. Souhlas se zpracováním pro účely hodnocení platební

morálky prostřednictvím úvěrového registru nelze odmítnout ani odvolat. Jestliže Klient

odvolá svůj souhlas s určitým zpracováním Údajů, Absolute o. s. zpracování ukončí v přiměřené

lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Nositelé osobních údajů

mají právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená

v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10. Práva duševního vlastnictví a licenční ujednání

Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2014. Klient je povinen zajistit při vytváření E-learningu dodržení souladu

podkladů a pokynů s právními předpisy, zejména předpisy k ochraně průmyslových práv a práv

autorských.

10.2. Klient je v souladu s § 46 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon po

dobu trvání účinnosti Smlouvy oprávněn k úplatnému nevýhradnímu výkonu majetkového

práva užít Uživatelský program anebo E-learning. Užíváním se rozumí přístup, zobrazování,

otevírání, spouštění a instalování. Ve stejném rozsahu jsou oprávněni užít program Uživatelé

na PC, jejichž počet je uveden ve Smlouvě o službě.

10.3. Licenční poplatek za poskytnutí licence je uveden ve Smlouvě o

službě.

10.4. Klient ani Uživatel nejsou oprávněni k rozmnožování počítačového

programu, rozšiřování, pronájmu nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny takového

počítačového programu, nebo jeho sdělování veřejnosti, nebo pořizování jeho kopií, vyjma

kopie pro osobní zálohování. Provádění jakýchkoliv změn Programu bez předchozího povolení

Absolute o. s. je zakázáno.

10.5. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy o službě, licence zaniká.

Klient a Studenti jsou v takovém případě nejpozději do jednoho týdne od účinnosti ukončení

Smlouvy zabezpečit vrácení všech datových nosičů, dokumentů, příruček a ostatních materiálů

související s poskytnutou Službou a zdržet se výkonu práv k nímž mu bylo poskytnuto licenční

oprávnění po dobu trvání ukončené Smlouvy.

11. Cena a platební podmínky

11.1. Poplatek za poskytované licence k Uživatelskému programu anebo za zpřístupnění

Portálu závisí na počtu oprávněných Uživatelů. Licenční poplatky a další poplatky jsou

uvedeny v ceníku Služeb společnosti Absolute o. s. aktuálnímu ke dni poskytnutí služby, který

je přístupný na internetové stránce www.vyukovyportal.cz (dále jen „Ceník“).

11.2. Poplatky za vytvoření E-learningu na zakázku a další související služby jsou účtovány ve

výši dle aktuálního Ceníku.

11.3. Pro úhradu plateb a poplatků Absolute o. s. vystaví Klientovi vyúčtování Služeb splňující

náležitosti daňového dokladu (dále jen „Faktura“). K vyúčtování poplatků za služby od

třetích stran je oprávněn Absolute o. s..

11.4. Faktura mimo zákonné náležitosti obsahuje:

11.4.1. cenu jednotlivých poskytnutých Služeb anebo dalších plnění,

11.4.2. souhrnnou cenu všech poskytnutých Služeb anebo dalších plnění,

11.4.3. cenu služeb třetích stran poskytovaných Klientovi,

11.4.4. jiné částky, např. úroky z prodlení či smluvní pokuty.

11.5. Platbu je možno provést za podmínek stanovených SW některým ze způsobů:

11.5.1. inkasem z bankovního účtu,

11.5.2. příkazem k úhradě z bankovního účtu na číslo účtu Absolute o. s.,

11.5.3. prostřednictvím Paypall,

11.5.4. platbou v hotovosti na poště poštovní poukázkou typu A.

11.6. Faktura je vystavena a zaslána Klientovi na doručovací adresu společně se Smlouvou.

Splatnost Faktury, není-li na Faktuře uvedeno jinak, je 15 dní od vystavení a dle dispozic na

Faktuře uvedených. Podmínkou pro poskytnutí jakéhokoliv plnění Absolute o. s. dle Smlouvy

anebo Obchodních podmínek je uhrazení všech splatných nedoplatků.

11.7. Na základě dohody s Klientem může být Faktura zaslána pouze elektronicky na emailouvou

adresu uvedenou Klientem. Doručením Faktury se tak rozumí jeho odeslání na

uvedenou e-mailovou adresu.

11.8. Nedoručení Faktury nemá vliv na povinnost Klienta řádně a včas uhradit poplatky za

poskytnuté Služby. Povinnost Klienta uhradit fakturovanou částku je splněna okamžikem

připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Faktuře na bankovní

účet SW. Není-li platba řádně označena variabilním symbolem uvedeným na Faktuře,

dochází ke splnění až okamžikem, kdy Klient sdělí Absolute o. s. údaje umožňující identifikaci

11.9. Uhrazené částky se započítávají na úhradu nejstaršího splatného závazku Klienta a to

vždy nejprve na úhradu jistiny. Klient může proti pohledávkám Absolute o. s. jednostranně

započíst pouze své pravomocně přiznané pohledávky.

Klient bez zbytečného odkladu ohlásí vadu a Účastník nebo Klient poskytne nezbytnou

součinnost při odstraňování závady

11.11. Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění jsou považována za

neidentifikovanou platbu a nebudou považována za řádné a včasné splnění závazku Klienta.

12. Omezení a odepření Služby

12.1. Absolute o. s. je oprávněn omezit anebo zastavit poskytování Služby v případě, že:

12.1.1. nezaplatí Klient ve lhůtě splatnosti uvedené na Faktuře poplatek za poskytnuté

Služby.

12.1.2. poruší povinnost stanovenou ve Smlouvě, Obchodních podmínkách či v právních

předpisech,

12.1.3. nepodaří se doručit Klientovi Faktura anebo jiná zásilka,

12.1.4. poskytnete-li Klient nesprávné údaje či nepravdivé prohlášení, případně nenahlásí-li

změnu údajů, zejména o počtech Uživatelů anebo PC na kterých je instalován Uživatelský

12.2. Omezení poskytování Služeb nemá vliv na splnění smluvních povinností Klienta. Absolute o. s.

neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi anebo Klientovi tím vzniklé.

12.3. Z technických důvodů může Absolute o. s. omezit poskytování Služby v těchto případech:

12.3.1. je prováděna pravidelní údržba technického zařízení anebo programového vybavení.

Za tímto účelem může být provoz Služby částečně anebo zcela omezen. Absolute o. s. zašle

Klientovi e-mailem v dostatečném předstihu oznámení o termínu a délce omezení. Omezení

se plánují především na noční hodiny a nesmí trvat déle než 12 hodin.

12.3.2. povinnost omezení nebo přerušení plyne z platného právního předpisu anebo

rozhodnutí státního orgánu.

13. Obchodní sdělení

13.1. Klient souhlasí s tím, aby jej Absolute o. s. informovala o svých dalších nabízených službách a

produktech, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního

čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jinými obdobným

způsobem, včetně telemarketingu. Tyto zprávy musí být zpravidla označeny jako „Obchodní

sdělení“.

14. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

14.1. Absolute o. s. neodpovídá za obsah E-learningu. Výše náhrady škody od Absolute o. s. je

omezena do výše trojnásobku poplatku za Služby v každém jednotlivém případě.

14.2. Absolute o. s. neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku:

14.2.1. omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,

14.2.2. ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití Přihlašovacích údajů,

14.3. Klient odpovídá za škodu, která vznikne SW v důsledku:

a. porušení ustanovení Smlouvy nebo porušení platného právního předpisu Klientem anebo

Uživatelem,

b. neoprávněného zásahu do zdrojového kódu počítačového programu,

c. zpřístupnění Uživatelského programu anebo Portálu většímu počtu osob, než uvedeno ve

Smlouvě. Náhrada škody v takovém případě odpovídá dvojnásobku licenčního poplatku

připadajícího na jednoho oprávněného Uživatele.

14.4. Nefungovala-li Služba prokazatelně v důsledku technických potíží na straně Absolute o. s., má

Klient nárok na vrácení poplatků za takovou službu.

15. Informační povinnost a reklamace vad

Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2014. Odpovědnost za vady („Reklamace“) se uplatňuje písemně v sídle Absolute o. s. na adrese

Vítkova7, PSČ 186 00 Praha 8.

15.2. Vady spočívající v nehmotné chybě, např. nefunkčnosti software, se uplatňují pouze

elektronicky na e-mail uvedený v kontaktech .

15.3. Klient má právo podat Reklamaci ve lhůtě 1 měsíce od vadného poskytnutí Služby, jinak

právo zanikne. Poskytnutím služby se myslí zejména instalace programu.

15.4. V Reklamaci Klient jasně a srozumitelně popíše, v čem spatřuje vadu a jaký postup výskytu

vady předcházel.

15.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách

odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné vady, nejpozději

do 1 měsíce ode dne jejího doručení. O vyřízení reklamace bude osoba uplatňující

Reklamaci písemně (e-mailem) informována.

15.6. Na instalačním CD datovém nosičem je Klientovi společně s instalačními soubory odevzdán

Manuál ve formátu Adobe Acrobat .pdf, který obsahuje informace vyžadované dle § 9 a násl.

zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a uživatelský návod k instalaci a používání

počítačových programů.

16. Trvání, změna a zánik Smlouvy

16.1. Převod práv a závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze se

souhlasem Absolute o. s.. Udělení souhlasu může být ze strany Absolute o. s. vázáno na další

podmínky. Dohoda o převodu je platně uzavřena jejím podepsáním Klientem, třetí osobou a

Absolute o. s. a její účinnost nastává okamžikem předání Přihlašovacích údajů. Neoznámí-li

Absolute o. s. nástupnické osobě nové Přihlašovací údaje, je Účastník povinen předat třetí

osobě CD a jeho Přihlašovací údaje.

17. Webmaster a komunikace

17.1. Klient anebo Uživatel se může prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktech obrátit

na Absolute o. s. se žádostí o pomoc s odstraněním problému objeveného při užívání Služby,

kterého postup řešení není popsán v Manuálu. Uvedená e-mailová adresa slouží rovněž pro

podněty a náměty.

17.2. Veškeré zprávy mezi Smluvními stranami, vyjma zpráv dle čl. 3.8. a 15.1., budou zasílány

v elektronické formě na e-mailovou schránku uvedenou v čl. 17.1. a e-mailovou schránku

sdělenou Klientem.

17.3. Každá elektronická zpráva musí v předmětu e-mailu obsahovat označení zda se jedná o

„reklamaci“, „podnět“, „dotaz“ anebo „jiná zpráva“. Zprávy bez předmětu nebudou

vyřízeny.

18. Změna Obchodních podmínek a Závěrečná ustanovení

18.1. Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu dosavadní účinné obchodní podmínky

poskytování služby www.vyukovyportal.cz a provozu portálu www.vyukovyportal.cz.cz vydané v souladu s § 273 odst.

1zákona č. 513/1991 Sb. Veškeré právní vztahy v oblasti poskytování Služby vzniklé před

nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti a řídí se

těmito Obchodními podmínkami.

18.2. Smlouva a v ní obsažená Specifikace má přednost před těmito Obchodními podmínkami.

18.3. Ustanovení Obchodních podmínek, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po ukončení Smlouvy,

a to až do úplného splnění všech práv a povinností plynoucích z právního vztahu mezi Absolute o. s. a Klientem.

18.4. Absolute o. s. je oprávněn měnit, doplňovat a rušit Obchodní podmínky a Ceník při změně

technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Absolute o. s.

anebo na trhu poskytování služeb informačních technologií nebo z důvodu změny obecně

závazných právních předpisů. Absolute o. s. je povinna o takových změnách vhodným

způsobem informovat Klienta před nabytím účinnosti takových změn. Za vhodný způsob se

považuje zejména zaslání informace o změnách e-mailem na adresu Klienta a na webových

stránkách www.vyukovyportal.cz .

18.5. Pokud se jedná o podstatnou změnu, která pro Klienta představuje zhoršení smluvních

podmínek, je Klient oprávněn zrušit dotčenou Službu bez sankce v případě, že nové Obchodní podmínky platné ke dni 30.8.2014, podmínky nebude akceptovat. O odmítnutí akceptace musí Klient informovat Absolute o. s. do

15 dní od doručení informace o změně Obchodních podmínek. V opačném případě se má za

to, že se změnou souhlasí.

18.6. Český text Obchodních podmínek je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze

informativní povahu. Tyto obchodní podmínky a právní vztahy vzniklé ze Smlouvy, jako i

Smlouva sama a její platnost, se řídí českým právním řádem.

18.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.8.2014.

 

 

absolute

Děkujeme
našim partnerům

X
X
Cvičení bylo úspěšně dokončeno

Gratulujeme!

Cvičení bylo úspěšně dokončeno